Situl Natura 2000 Frumoasa

Denumirea proiectului:

Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa

 

DSC 3184

 

Denumirea ariilor naturale protejate:

 • ROSCI0085 Frumoasa
 • ROSPA0043 Frumoasa

 

Proiectul a fost implementat în:

 • Regiunea: Regiunile de Dezvoltare Centru, Sud-Vest Oltenia şi Vest.
 • Judeţul: Alba, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea.
 • Localitatea: Brezoi, Câineni Mari, Mălaia, Voineasa, Boița, Cisnădie, Cristian, Gura Râului, Jina, Orlat, Poplaca, Rășinari, Râu Sadului, Sadu, Săliște, Tălmaciu, Tilișca, Cugir, Pianu de Sus, Șugag, Beriu, Orăștioara de Sus, Petrila, Petroșani.

 

Recunoaștere conform legislației naționale:

Situl de importanță comunitară (ROSCI0085) „Frumoasa” a fost desemnat arie naturală protejată prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România.

Aria de protecție specială avifaunistică (ROSPA0043) „Frumoasa” a fost desemnată arie naturală protejată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/24.10.2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrată a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

 

Importanța ariilor naturale protejate Frumoasa

 ROSCI0085 „Frumoasa”

A fost desemnat pentru protejarea a 16 tipuri de habitate de interes comunitar din care 5 prioritare, 26 de specii de interes comunitar din care 4 specii de mamifere (urs, lup, râs și vidră), 2 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 11 specii de nevertebrate și 6 specii de plante (4 specii de mușchi și 2 specii de plante superioare).

 

Tipurile de habitate și specii întâlnite în ROSCI0085 „Frumoasa” sunt:

 Habitate de interes comunitar

 • 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale
 • 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium.
 • 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix
 • 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios
 • 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
 • 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase, Molinion caeruleae
 • 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin
 • 6520 - Fâneţe montane
 • 7110*- Turbării acide cu Sphagnum
 • 8220 - Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică
 • 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
 • 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
 • 91E0*- Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae
 • 91V0 - Păduri dacice de fag, Symphyto-Fagion
 • 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană, Vaccinio-Piceetea
 • 40A0*- Tufărişuri continentale peri-panonice

 

 Specii de interes comunitar

 Mamifere

 • Canis lupus (Lup) – cod 1352
 • Lutra lutra (Vidra) – cod 1355
 • Lynx lynx (Râs) – cod 1361
 • Ursus arctos* (Urs brun) - cod 1354

 Amfibieni

 • Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă) – cod 1193
 • Triturus cristatus (Triton cu creastă) – cod 1166

 

Pești

 • Barbus meridionalis (Moioaga) – cod 1138
 • Cottus gobio (Zglăvoc) – cod 1163
 • Eudontomyzon danfordi (Chișcar) – cod 9903

 

Nevertebrate

 • Buprestis splendens (Gandac) – cod 1085
 • Callimorpha quadripunctaria* (fluture diurn si nocturn) - cod 1078
 • Cerambyx cerdo (Croitor) - cod 1088
 • Cordulegaster heros (Libelulă) – cod 4046
 • Euphydryas aurinia (Flutue diurn şi nocturn) – cod 1065
 • Lycaena dispar (Flutue diurn şi nocturn) – cod 1060
 • Nymphalis vaualbum (Flutue diurn şi nocturn) – 4039
 • Ophiogomphus cecilia (Libelulă) – cod 1037
 • Pseudogaurotina excellens* (Gândac) - cod 4024
 • Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvan) – cod 4054
 • Rosalia alpina* (Croitorul alpin) - cod 1087

 

Plante

 • Campanula serrata* (Clopoţel) - cod 4070
 • Dicranum viride – cod 1381
 • Drepanocladus vernicosus – cod 1393
 • Meesia longiseta – cod 1389
 • Tozzia carpathica (Iarba gâtului) – cod 4116
 • Buxbaumia viridis – cod 1386

  (Explicație: asteriscul semnifică faptul că este un habitat sau o specie prioritară)

 

ROSPA0043 „Frumoasa”

Aria de protecție specială avifaunistică „Frumoasa” a fost desemnată pentru protejarea a 11 specii de păsări (ierunca, cocoșul de munte, 3 specii de ciocănitori, 3 specii de răpitoare de noapte, caprimulgul şi două specii de paseriforme).

 

Cele 11 specii de păsări sunt:

 • Aegolius funereus (Minunița)
 • Bonasa bonasia (Ierunca)
 • Caprimulgus europaeus (Caprimulg)
 • Dendrocopos leucotos (Ciocănitoarea cu spate alb)
 • Dryocopus martius (Ciocănitoarea neagră)
 • Ficedula albicollis (Muscar gulerat)
 • Ficedula parva (Muscar mic)
 • Glaucidium passerinum (Ciuvica)
 • Picoides tridactylus (Ciocănitoarea de munte)
 • Strix uralensis
 • Tetrao urogallus (Cocoșul de munte)

 

Siturile Frumoasa se suprapun peste mai multe arii naturale protejate declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a – zone protejate ca monumente ale naturii (Masa Jidovului, Stânca Grunzii, La Grumaji) şi ca Rezervaţii Naturale:

 • Iezerul Şurianu, pe o suprafaţă de 20 hectare;
 • Luncile Prigoanei, pe o suprafaţă de 15 hectare;
 • Şuvara Saşilor, pe o suprafaţă de 20 hectare;
 • Iezerele Cindrelului, cu o suprafaţă de 609,6 hectare;
 • Cindrel, cu o suprafaţă de 9.873 hectare;
 • Jnepenişul Stricatul, cu o suprafaţă de 15 hectare;
 • Sterpu – Dealul Negru, cu o suprafaţă de 5 hectare;  
 • Cristeşti, cu o suprafaţă de 3 hectare.

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

JoomShaper